Ter informatie

Geachte heer Mesritz

Het wetsvoorstel van 27.1.2014 tot regeling van de geestelijke gezondheidszorgberoepen en tot wijziging van het KB  nr. 78 van 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen werd onlangs aangenomen. De klinische psychologie wordt erkend als gezondheidszorgberoep en er zullen criteria komen waaraan psychotherapeuten moeten voldoen om hun titel te mogen dragen. Kortom, een wettelijke regeling voor een kwalitatieve en deontologisch correcte praktijk. Deze wet was een juridische voorwaarde, maar daarom nog geen waarborg voor terugbetaling wat niet wil zeggen dat er reeds nagedacht wordt over een RIZIV-tussenkomst en de condities waaronder.

Het wetsvoorstel omvat o.a. de oprichting van de Raad voor Geestelijke Gezondheid, bestaande uit de Federale Raad Klinische Psychologie (incl. Klinische Orthopedagogen) en de Federale Raad Psychotherapie, zodat de relatie tussen beide domeinen en met de andere gezondheidszorgberoepen in gezamenlijk overleg kan bekeken worden waarbij alle nodige evenwichten: Vlamingen-Franstaligen, academici-praktijkmensen, psychiaters-nieuw erkende beroepsoefenaars, en een evenredige vertegenwoordiging van elk therapiemodel vanuit de representatieve beroepsverenigingen, in acht moeten genomen worden. De Raden zullen advies geven voor de ministeriële uitvoeringsbesluiten. Daarna pas kunnen de beroepsoefenaars hun erkenning aanvragen, waarbij ook overgangsmaatregelen van toepassing kunnen zijn. 1 september 2016 is de streefdatum waarop de wet in werking treedt.

Zoals de zaken in deze complexe materie er nu voorstaat, kan ik u de volgende samenvatting geven van het federaal wetsvoorstel :

–       Erkenning Klinische psychologie (universitair diploma in de klinische psychologie, voltijds onderwijs, minstens 5 j. of 300 studiepunten, stage inbegrepen).

–       Erkenning orthopedagogiek (universitair diploma in de orthopedagogiek of binnen de opleiding klinische psychologie. Vraag naar de universiteiten om orthopedagogiek op te nemen in de opleiding klinische psychologie en niet apart te voorzien, naar analogie met VUB en de franstalige universiteiten).

–       Erkenning psychotherapeut (universitair diploma gezondheidsberoep, psychologie, pedagogische wetenschappen of sociale wetenschappen, voltijds onderwijs, minstens 3 jaar of 180 studiepunten OF bachelor + schakelprogramma met minimum de basisbegrippen psychologie aan universiteit of hogeschool EN de specifieke opleiding in psychotherapie, voltijds onderwijs, minstens 4 j. of 240 studiepunten).

Zoals u kan bemerken, is het domein van coaching en counseling niet in dit voorstel opgenomen. Misschien kan het nuttig zijn om via de huidige beroepsverenigingen, die ook vragende partij zijn om duidelijkheid te verkrijgen rond de toekomstige reglementeringen, uw vraag te stellen naar toekomstige perspectieven in het domein van coaching en counseling.

Met vriendelijke groeten.